Doc. PhDr. et Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D.

EDUCATION


2003-2008 Charles University, Prague, Czech Republic

                   Institute for History and Didactic of History at Faculty of Education

        Ph.D. in Czech and Slovak History

 

2000-2005 Charles University, Prague, Czech Republic

        Department of Auxiliary Sciences of History and Archival Studies, Faculty of Arts and Philosophy

        Mgr. (equivalent of M.A.) in Auxiliary Sciences of History and Archival Studies

 

1998-2003 Charles University, Prague, Czech Republic
                  Institute for History and Didactic of History at Faculty of Education
             Mgr. (equivalent of M.A.) in History and Social Sciences  
             Rigorous state examination – academic degree PhDr. in History

 

DISSERTATION AND THESIS

 

 

2008

Ph.D. thesis: Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790) [The History of the Bohemian Dominican Province in the Early Modern Period 1435-1790] (in Czech).

 

 

2005

M.A. thesis: Deutschsprachige Versannalen aus dem 14. Jahrhundert. Am Rande der deutschen Reimübertragung der Dalimilchronik. [The German Written Verse Annals of the 14th Century. On the Margin of the German Translation of the Dalimil-Chronic] (in German).

 

 

2003

M.A. thesis: Dominikánský řád ve světle českého dějepisectví. Příspěvek k dějinám české dominikánské provincie do r. 1948 [The Dominican Order in the Light of the Czech Historiography until 1948] (in Czech).

 
FIELDS OF INTEREST

 

Mediaeval and Early Modern Period Historiography in Europe

Auxiliary Historical Sciences

European Church History in 16th-18th Centuries

German Written Culture and Scholarship in the Czech Lands

 

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 

2019-present                Associate Professor in History

                                           University of Hradec Králové, Faculty of Arts, Department of Auxiliary Sciences of History and Archival Studies


2005-2018                   Assistant Professor

University of Hradec Králové, Faculty of Arts, Department of Auxiliary Sciences of History and Archival Studies

 

2007-2008                  Research Associate, Archivist

Institute of the History of Charles University and Archive of Charles University, Prague

 

 

TEACHING EXPERIENCE

(University of Hradec Králové; Charles University in Prague)

 

Diplomatics

Historiography in Europe in 16th -19th Century

Reading Historical Handwritten Documents in Old Czech, Old German and Latin

 

 

SELECTED FOREIGN RESEARCH AND TEACHING EXPERIENCE

 

University of Naples Federico II, Italy, 2018 (1 week)
Comenius University in Bratislava, Slovakia, 2015 (1 week)
Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia, 2014 (1 week)
Alpen Adria University of Klagenfurt, Austria, 2013 (1 week)
University of Koblenz-Landau, Germany, 2012 (1 week)
University of Szeged, Hungary, 2011 (1 week)
German study, University of Aachen, Germany, 2011 (2 months)

Coimbra College of Education, Portugal, 2010 (1 week)

University of Baskent, Ankara, Turkey, 2010 (1 week)

English study in London, the United Kingdom, 2006, 2009 (12 months)
Czech Historical Institute in Rome, Italy, 2006, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (6 months)

University of Aachen, Germany, 2004-2005 (6 months)

 

 

 

BIBLIOGRAPHY

 

 

A/ Unprinted Works

 

1) Dominikánský řád ve světle českého dějepisectví. Příspěvek k dějinám české dominikánské provincie do r. 1948 [The Dominican Order in the Light of the Czech Historiography until 1948]. Rigorózní práce na PedF UK v Praze [the MA thesis at Faculty of Education of Charles University in Prague], 2003, 151 pp.

 

2) Deutschsprachige Versannalen aus dem 14. Jahrhundert. Am Rande der deutschen Reimübertragung der Dalimilchronik. [The German Written Verse Annals of the 14th Century. On the Margin of the German Translation of the Dalimil-Chronic]. Diplomová práce na FF UK v Praze [the MA thesis at Faculty of Philosophy of Charles University in Prague], 2005, 90 pp.

 

3) Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790) [The History of the Bohemian Dominican Province in the Early Modern Period 1435-1790]. Doktorská disertační práce na PedF UK v Praze [the PhD thesis at Faculty of Education of Charles University in Prague], 2008, 277 pp.

 

B/ Printed Works

 

Books

 

1) Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790) [The History of the Bohemian Dominican Province in the Early Modern Period (1435-1790)], Praha: Krystal OP 2010, 280 pp. (ISBN 978-80-87183-29-8).
 
2) August Anton Legis-Glückselig (1806–1867). Das Porträt eines vergessenen deutschsprachigen Prager Verfassers [A. A. Legis-Glückselig (1806–1867). The Profile of A Forgotten German-Writing Erudite Author from Prague], Červený Kostelec: Pavel Mervart 2012, 148 pp. (ISBN 978-80-7465-019-2).

3)
Dominican Historical Scholarship of the 19th and 20th Centuries in Outline: A Chapter in the European Intellectual History, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2013, 144 pp. (ISBN 978-80-7465-087-1).

4) František Pubička S.I. (1722-1807): barokní historik ve století rozumu [Franz Pubitschka S.I. (1722-1807): A Baroque Historian in the Age of Reason], Červený Kostelec: Pavel Mervart 2014, 453 pp. (ISBN 978-80-7465-096-3).

5) Cyrill Riga O.P. (1689-1758): The Life and Work of a European Preacher in the Age of Reason, Roma: Angelicum University Press 2015, 235 pp. (ISBN 978-88-88660-71-4).

6) Die Komotauer Chronik des Bürgers Johann Joseph Urtika (1710-1784). Ein Beitrag zur frühneuzeitlichen deutschsprachigen Geschichtsschreibung in den böhmischen Ländern [The Chronicle of the Town of Chomutov by the Burgher Johann Joseph Urtika (1710-1784): An Account of Historiography written in German in Early Modern Bohemia], Červený Kostelec: Pavel Mervart 2016, 210 pp. (ISBN 978-80-7465-218-9).

7) Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství [An Outline of Church Historiography in the West until the End of the Enlightenment], Červený Kostelec: Pavel Mervart 2017, 464 pp. (ISBN 978-80-7465-296-7) [authorship 65%; co-author Petr Polehla].

8) The Itinerarium Romanum of Ignatius Swieteczky O.P. A Critical Edition and Translation of a Travel Diary of 1777 (Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica 33), Roma: Angelicum University Press 2021. 648 pp., 15 ills. (ISBN: 9788899616434) [authorship 60%; co-author Petr Polehla]. 


Editorial Work

1) Martina Bolom-Kotari - Jakub Zouhar (eds.), Cogito, Scribo, Spero: Auxiliary Historical Sciences in Central Europe at the Outset of the 21st Century, Hradec Králové 2012, 313 pp. (ISBN 978-80-1260-1383-9) (co-editor).

2) Jakub Zouhar (ed.), Monastic Libraries in East Central and Eastern Europe between the Middle Ages and the Enlightenment (= Monastica historia 5), Brno - Hradec Králové - St. Pölten: MZK - UHK - Diözesanarchiv St. Pölten 2020, 320 pp. (ISBN 978-80-7051-295-1 and 978-3-901863-63-9) [on the Internet: http://branamoudrosti.cz/pages/output/Sbornik_Monastica_historia_5.pdf].Journal Articles and Book Chapters

 

1) Generální studium dominikánů u sv. Jiljí v Praze v 17. a 18. století [The Dominican Studium Generale of St Giles in Prague in the 17th and 18th Centuries], In: HISTORIE 2002. Celostátní studentská vědecká konference (3. 12.-4. 12. 2002). Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie, Opava 2003, pp. 114-137 (ISBN 80-7248-209-2).

 

2) Přehled dějepisectví dominikánského řádu v Čechách a na Moravě v 16.-18. století [The Outline of the Historiography of the Dominican Order in Bohemia and Moravia in the 16th up to 18th Centuries], In: Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci. Sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.-5. 6. 2003, ed. Ivana Čornejová, Praha: Scriptorium 2003, pp. 267-291 (ISBN 80-86197-49-2).

 

3) K postavení interpretace v soudobé historiografii [The Status of the Method of Interpretation in the Present Historiography], In: Hledání souřadnic společného světa. Filosofie pro každý den, ed. Jaroslava Pešková – Miloslav Průka – Irena Vaňková, Eurolex Bohemia, Praha 2004, pp. 202-211 (ISBN 80-86432-91-2).

 

4) Střípky z historie dominikánského řádu očima českých středověkých kronikářů (do roku 1526) [Fragments of the History of the Dominican Order by Eyes of Bohemian Medieval Annalists (until 1526)], In: Marginalia Historica VIII. Sborník prací Katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK v Praze, sv. 8, ed. Roman Ferstl, Praha 2004, pp. 7-49 (ISBN 80-239-4270-0).

 

5) Im Schatten der deutschen Reimübertragung der Dalimil-Chronik Versannalen (der so genannte „Abriss“ aus dem 14. Jahrhundert) (Ein Beitrag zur mittelalterlichen deutschsprachigen Literatur in Böhmen)“ [The German Written Verse Annals of the 14th Century]. In: Listy filologické 130, 2007, Nr. 1-2, pp. 21-42 (ISSN 0024-4457).

 

6) Paleografická čítanka novověkých diplomatických textů [The Paleographical Reader of the Diplomatics’ Texts from the Early Modern Age] (spoluautor/Co-author Lenka Horáková), Hradec Králové 2007, 28 pp. + 20 pp. (ISBN 978-80-86845-96-8).

 

7) Vztah českých historiků k dějinám dominikánského řádu v průběhu 19. století (do roku 1918) [The Relationship of Czech Historians to the History of the Dominican Order during the 19th Century (until 1918)]. In: In Spiritu Veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP, eds. Martin Bedřich, Benedikt Mohelník OP, Tomáš Petráček, Norbert Schmidt, Praha 2008, pp. 401-414 (ISBN 978-80-87183-02-1).

 

8) Přehled dějepisectví dominikánského řádu v Čechách a na Moravě v 16.-18. století II. (Addenda et Corrigenda) [The Outline of the Historiography of the Dominican Order in Bohemia and Moravia in the 16th up to 18th Centuries. Part II.], In: Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13. - 15. září 2007, ed. Ivana Čornejová – Hedvika Kuchařová – Kateřina Valentová, Praha 2008, pp. 165-188 (ISBN 978-80-86197-39-5).

 

9) Prameny a literatura k dějinám královéhradeckého biskupství v letech 1664–1782  (přehled problematiky) [Sources and Bibliography of the History of the Bishopric in Hradec Králové in 1664-1782. A Survey]. In: Východočeské listy historické 25, 2008, pp. 115-135 (ISBN 978-80-7405-034-3).

 

10) The Foreign Studies (Especially in Italy) of the Dominicans of the Bohemian Province in the 17th and 18th Centuries. In: Roma - Praga. Praha - Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková. Praha: Scriptorium 2009, pp. 441-453. Rés. ital. p. 453. Gli studi all'estero dei domenicani della provincia boema nel XVII e XVIII sec. (soprattutto in Italia).

 

11) Das Alltagsleben der böhmischen Dominikanerprovinz vom 15. bis zum 18. Jahrhundert - eine knappe Zusammenfassung [A Weekday of the Bohemian Dominican Province from the 15th to the 18th Centuries in Outline], in: Heidemarie Specht, Tomáš Černušák (Hgg.), Leben und Alltag in böhmisch-mährischen und niederösterreichischen Klöstern in Spätmittelalter und Neuzeit. Referate der gleichnamigen Tagung in Brünn vom 28. bis 29. Oktober 2008 (= Monastica Historia 1), St. Pölten – Brno 2011, pp. 147-154 [ISBN 978-80-86787-48-0; ISBN 978-3-901863-35-6].

 

12) De re diplomatica libri sex by Jean Mabillon in Outline. In: Listy filologické 133, 2010, Nr. 3-4, pp. 357-388 (ISSN 0024-4457).

 

13) Církevní dějiny Noëla Alexandera OP v kontextu evropské církevní historiografie na přelomu 17. a 18. století [The Church History of Noël Alexandre O.P. in Context of European Church Historiography in the 17th and 18th Centuries]. In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis 49/1, 2009 [2010], pp. 15-42 (ISSN 0323-0562).

 

14) Táborský kraj, in: Ivana Ebelová a kol., Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783 II. = Verzeichnis der Judenfamilianten in Böhmen von 1783. + Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783 - Generální rejstříky [The Edition of Lists of Jews in Bohemia from 1783], Praha 2010, pp. 17-18, 254-300 (ISBN 978-80-86712-78-9) (co-author).  

 

15) Papež Alexandr VII. (1655-1667) a biskupství v Hradci Králové [Pope Alexander VII (1655–1667) and Diocese in Hradec Králové]. In: Theatrum historiae 7, 2010, pp. 97-126 (ISSN 1802-2502).

 

16) Neúspěšné pokusy českých dominikánů na poli církevních dějin [Unsuccessful Attempts of Bohemian Dominicans in the Field of Church History]. In: Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století (1780-1918), eds. Zdeněk R. Nešpor – Kateřina Kaiserová, Ústí nad Labem 2010, pp. 297-310 (ISBN  978-80-86971-02-5).

 

17) Ke vztahu dominikánského řádu a biskupství v Hradci Králové v 17. a 18. století (na příkladu P. Vavřince Karla Brücknera OP) [On the Relation between the Dominican Friars and the Episcopate of Hradec Králové in the 17th and 18th Century (As Demonstrated on the Example of Fr. Vavřinec Karel Brückner OP)]. In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis 50, 2010, Nr. 1, [2011], pp. 123-131.
 
18) On a Small Mother Tongue as a Barrier to Intercultural Policies: The Czech Language. In: Exedra: Rivista Científica. Special Issue Vol. 1, 2011 (Diversity, Communication and Coexistence), edited by Susana Gonçalves, Electronic publication of the Politechnic Institute of Coimbra (Instituto Politécnico de Coimbra)/ College of Education (Escola Superior de Educação), pp. 25–34 (ISBN 978-989-96927-2-5; ISSN 1646-9526).
 
19) Prameny k životu a kariéře členů České dominikánské provincie raného novověku [Resources on the Lives and Careers of Members of the Bohemian Dominican Province in the Early Modern Period]. In: Folia Historica Bohemica 26, Nr. 2, 2011, pp. 355–364 (ISSN 0231-7494).
 
20) Pubitschka, Franz (1722-1807), in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 34, 2013, cols. 1157-1162 (ISBN 978-3-88309-766-4) (on the Internet: http://www.bbkl.de/p/pubitschka_f.shtml).
 
21) Legis-Glückselig, August Anton (1806-1867), in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 34, 2013, cols. 793-801 (ISBN 978-3-88309-766-4) (on the Internet: http://www.bbkl.de/l/legis_glueckselig_a_a.shtml).
 
22) Peretius, Ambrosius (1642-1712), in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 34, 2013, cols. 1125-1127 (ISBN 978-3-88309-766-4) (on the Internet: http://www.bautz.de/bbkl/p/peretius_a.shtml).
 
23) Beran, Thomas Elias (1683-1742), in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 34, 2013, cols. 84-85 (ISBN 978-3-88309-766-4) (on the Internet: http://www.bautz.de/bbkl/b/beran_t_e.shtml).
 
24) Dominikánský konvent v Jihlavě ve světle raně novověkých pramenů. In margine výzkumu české dominikánské provincie raného novověku [The Dominican Convent of Jihlava in the Light of Early Modern Period Sources. In Margine of a Research of the Bohemian Dominican Province of the Early Modern Period], in: Tomáš Černušák – Tomáš Sedlák (eds.), Dominikáni v Jihlavě v proměnách staletí, Jihlava 2012, pp. 30–41 (ISBN 978-80-260-3314-1).
 
25) České dějiny v díle německy píšícího pražského literáta Augusta Antona Legis-Glückseliga (1806-1867) v dobovém kontextu [Bohemian History in the Work of a German-Writing Author August Anton Legis-Glückselig (1806-1867) from Prague in the Historical Context], in: Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.), Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledek pro další vývoj, Brno-Ostrava 2012, pp. 78-91 (ISBN 978-80-87475-25-6, 978-80-7418-171-9).
 
26) Dudík, Beda (1815-1890), in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 35, 2014, cols. 320-332 (on the Internet: http://www.bautz.de/bbkl/d/dudik_b.shtml). 
 
27)  Osobnost a dílo Františka Pubičky SI (1722–1807) ve světle české historiografie [Life and Work of Franz Pubitschka SI 1722-1807 in the Light of Bohemian Historiography], Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis 52, 2012, No. 2, [2013], pp. 45–67.

28)
Dějiny a kultura slezských dominikánů v nové historiografii [The History and Culture of the Silesian Dominicans in Modern Historiography], Český časopis historický 112, 2014, No. 2, pp. 287-294.
 
29) Přehled církevní historiografie v České republice v novém tisíciletí [The Survey of Church Historiography in the Czech Republic in the New Millennium], Konštantínove listy/Constantine's Letters 7, 2014, pp. 73-89 [on the Internet: http://www.ukm.ff.ukf.sk/wp-content/uploads/2014/09/Konštantínove-listy-2014-obsah-a-text.pdf].
 
30) Dva chomutovští dějepisci 18. věku a jejich vztah k rodnému městu: František Pubička S.I. (1722-1807) a Johann Joseph Urtika (1710-1784) [Two Historians from the 18th Century and their Relationship with their Hometown Chomutov], in: Petr Rak (ed.), Comotovia 2013: Sborník příspěvků z konference věnované 200. výročí událostí napoleonských válek v severozápadních Čechách z podzimu 1813 předcházejících bitvě u Lipska, Chomutov 5.11. 2013, Chomutov 2014, pp. 63-79.

31) 
Die Edition des so genannten „Abrisses“ aus dem 14. Jahrhundert. Ein Beitrag zur mittelalterlichen deutschsprachigen Literatur in Böhmen [A Critical Edition of the German Written Verse Annals of the 14th Century], in: Jana Kudrnová – Petr Polehla – Michal Severa – Jana Vojtíšková (edd.), Ad honorem VN. K 65. narozeninám Věry Němečkové připravili vděční přátelé, kolegové a studenti, Červený Kostelec 2015, pp. 57–83 (ISBN 978-80-904688-7-0; 978-80-7465-129-8).
 
32) Haiden, Jan František (1716-1803), in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 36, 2015, cols. 509-514 (ISBN 978-3-88309-920-0) (on the Internet: http://bbkl.de/lexikon/bbkl-artikel.php?art=./H/Ha/haiden_j_f.art).  
 
33) Urtika, Johann Joseph (1710-1784), in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 36, 2015, cols. 1398-1402 (ISBN 978-3-88309-920-0) (on the Internet: http://bbkl.de/lexikon/bbkl-artikel.php?art=./U/Ur/urtika_j_j.art).
 
34) Riga, Cyrill (1689-1758), in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 36, 2015, cols. 1093-1100 (ISBN 978-3-88309-920-0) (on the Internet: http://bbkl.de/lexikon/bbkl-artikel.php?art=./R/Ri/riga_c.art).

35) Přehled dějepisectví dominikánského řádu v Čechách a na Moravě v 16. - 18. století III. [Outline of Historiography of the Dominican Order in Bohemia and Moravia in the 16th - 18th Centuries III], Folia Historica Bohemica 29, 2014, No. 2, pp. 409 - 421.
 
36) Mezi Prahou a Hradcem Králové: historik Jan Haiden S.I. (1716-1803) [Between Prague and Hradec Králové: historian Jan Haiden SI (1716-1803)], in: Petr Polehla (ed.), 350 let královéhradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2015, pp. 307-342 (ISBN 978-80-7465-160-1).

37) The Relationship between Silesian Convents and the Bohemian Dominican Province in the Early Modern Period, in:
Dariusz Galewski - Wojciech Kucharski - Marek L. Wójcik (red.), Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku 1226-2013. W trzechsetlecie beatyfikacji bł. Czesława, Wrocław: Oficyna wydawnicza ATUT 2015, pp. 107-115 (ISBN 978-83-7977-127-1).
  
38) Cyrill Riga OP (1689-1758): ein Dominikaner zwischen Historiographie und Hagiographie [C. R. OP (1689-1758): A Dominican between Hagiography and Historiography], in: Heidemarie Bachhofer - Kateřina Bobková-Valentová - Tomáš Černušák (Hgg.), Ordenshistoriographie in Mitteleuropa. Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in der Frühen Neuzeit (= Monastica Historia, Bd. 2), St. Pölten - Prag 2015, pp. 286-310 (ISBN 978-3-901863-48-6 and 978-80-7286-256-6).  
 
39) Přehled benediktinského dějepisectví v českých zemích [An Overview on Historiography of the Benedictine Order in the Czech Lands],  Konšťantinove listy/ Constantine's Letters 9, 2016, No. 2, pp. 39-73.

40) Heinrich Eduard Herz (1785-1849): Pozapomenutý cukrovarník [H.E. Herz (1785-1849): A Semi-Forgotten Sugar Industrialist], Listy cukrovarnické a řepařské/Sugar and Sugar Beet Journal 132, No. 11, 2016, pp. 356-359 (on the Internet: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2016/PDF/356-359.pdf) (co-author Kateřina Tvrdá).

41) Chomutovská kronika měšťana Johanna Josepha Urtiky (1710-1784): shrnutí výzkumu [The Chronicle of the Town of Chomutov by the Burgher Johann Joseph Urtika (1710-1784): A Brief Summary of Research], in: Petr Rak (ed.), Comotovia 2015: sborník příspěvků z konference věnované 500. výročí sňatku Šebestiána z Weitmile s Annou Glacovou ze Starého Dvora a spojení panství Chomutov a Červený Hrádek (1516–2016), Chomutov 2016, pp. 187-200 (ISBN 978-80-86971-63-6). 

42) Cyril Riga OP (1689-1758): zapomenutý brněnský kazatel [Cyrill Riga OP (1689-1758): A Forgotten Preacher born in the Town of Brno], Brno v minulosti a dnes 29, 2016, pp. 137-156.

43) Glückselig, August Anton (též Legis-Glückselig, vl. jm. Anton August; *16.6. 1806 Praha, +28.1. 1867 Praha), in: Biografický slovník českých zemí 19 (Fu-Gn), 2016, pp. 656-657 [in Czech]; on the Internet: http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php?title=GL%C3%9CCKSELIG_August_Anton_16.6.1806-28.2.1867&oldid=103027.  

44) Zrušení Tovaryšstva Ježíšova a katolické osvícenství [The Suppression of the Society of Jesus and the Catholic Enlightenment], Dějiny a současnost 5, 2017, pp. 21-23.

45) Kladsko v díle a životě českého historika Františka Pubičky S.I. (1722 - 1807) [The Klodzko County in the Work and Life of Franz Pubitschka S.I. (1722 - 1807), Bohemian Historian], in: Boguslaw Czechowicz (ed.), Projektowanie historii: Historiografia ziemi Klodzkiej od średniowiecza do wspólczesności / Projektování dějin: historiografie Kladska od středověku do současnosti, Klodzko 2018, pp. 35-43, 107, 112-113 (ISBN 978-83-9501-60-0-4).

46) Reisen der Dominikaner der böhmischen Provinz zu den Generalkapiteln am Beispiel von Ignaz Swieteczky OP und seiner Reise nach Rom im Jahr 1777 [Journeys of Dominicans from the Bohemian Province to General Chapters - the Example of Ignác Světecký O.P. and His Journey to Rome in 1777], in: Tomáš Černušák - Karl Kollermann - Irene Rabl (Hgg.), Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittealter und Früher Neuzeit (= Monastica Historia, Bd. 3), Prag - St. Pölten 2018, pp. 178-206 (ISBN 978-80-7286-321-1 and 978-3-901863-55-4).

47) Haiden, Jan František 23. 12. 1716 - 17.12. 1803, in: Biografický slovník českých zemí 21 (H-Ham), 2018, pp. 62-63 [in Czech].

48)  An Outline of Greek Catholic Monasticism in the Czech Lands and Czechoslovakia throughout the 19th and 20th CenturyKonšťantinove listy/ Constantine's Letters 11, 2018, No. 2, pp. 151-167.

49) Stixa, Hyacinthus (1695-1769), in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 39, 2018, cols. 1427-1430 (ISBN 978-3-95948-350-6(on the Internet: https://www.bbkl.de/public/index.php/frontend/lexicon/S/Sth-Sti/stixa-hyacinthus-70760).

50) "Zapadlý vlastenec" z Chomutova - historik František Pubička SJ (1722 - 1807) [A Long Forgotten Patriot from the Town of Chomutov - Historian Franz Pubitschka SJ (1722 - 1807)], Krušnohorské noviny 2019, č. 1, pp. 40-42.

51) Dominikáni - OP [The Dominicans - O.P.], in: Kateřina Bobková-Valentová - Jarmila Kašpárková (eds.), Historiam scribere: řádová historiografie raného novověku, vol. 2: Biografický slovník, Praha-Olomouc: HÚ AV ČR-UP 2018 [2019], pp. 39-42, 150-152, 191, 209, 248, 256, 293-294, 316-319, 353-354, 401, 404-405, 519-520, 525-526, 529-531, 554-555, 564-565, 617-618, 650-651, 657-658, 664-665, and 733-734 (ISBN 978-80-7286-332-7 and 978-80-244-5537-2).

52) Der Dominikanerkonvent St. Michael in Leitmeritz und seine Beziehung zum städtischen adligen Milieu in der Frühen Neuzeit [The Dominican Convent of Saint Michael in Litoměřice and Its Relations with Nobility and Townspeople in the Early Modern Period], in: Jiří M. Havlík – Jarmila Hlaváčková – Karl Kollermann (Hgg.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter (= Monastica Historia Bd. 4), St. Pölten-Praha: Diözesanarchiv St. Pölten-HÚ AV ČR 2019, pp. 246–269 (ISBN 978-3-901863-60-8 and 978-80-7286-340-2) [translation from Czech into German by Miroslava Smíšková].

53) The General Novitiate Question within the Dominican Province of Bohemia in the First Half of the Seventeenth Century. A Case Study on a Matter in the Background of the Thirty Years’ War, Bohemiae Occidentalis Historica 7, 2019, No. 2, pp. 203–236.

54) Swieteczky, Ignaz OP (1719-1791), in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 41, 2020, cols. 1249-1253 (ISBN 978-3-95948-474-9) (on the Internet:https://www.bbkl.de/public/index.php/frontend/lexicon/S/Sv-Sw/swieteczky-ignaz-85276).

55) Geschichte des Benediktinerstiftes Břevnov–Braunau Jeronýma Ružicky. Stručné představení jedné málo známé dějepisné práce [Geschichte des Benediktinerstiftes Břevnov–Braunau by Jeroným Růžička: A Short Introduction to a Little-Known Historical Work], in: Martina Bolom-Kotari, Jindřich Kolda et al., Brána moudrosti otevřená. Knihy a knihovny broumovského kláštera, Hradec Králové: UHK 2020, pp. 221–228 (ISBN 978-80-7435-807-4) [on the Internet: http://branamoudrosti.cz/pages/output/Knihy_a_knihovny_broumovskeho_klastera.pdf].

56) Historical Research in the Czech Republic between 1974 and 2019 on the Pre-Suppression Society of Jesus, Archivum Historicum Societatis Iesu 89, fasc. 178, 2020, no. 2, pp. 467–498.

57) Early Modern Jesuit Writing of History as an Inspiration for Central European Historians before 1773, in: Cristiano Casalini, Emanuele Colombo, and Seth Meehan (eds.), Engaging Sources: The Tradition and Future of Collecting History in the Society of Jesus (Proceedings of the Symposium held at Boston College, USA, June 11–13, 2019), Provided in Open Access by the Institute for Advanced Jesuit Studies at Boston College, USA, pp. 1–17. ISBN 978-1-947617-09-4. Originally Published: April 20, 2021. On the Internet: https://jesuitportal.bc.edu/publications/symposia/2019symposium/symposia-zouhar/.  


   
 
 
 
Reviews

 

1) Valentin Lavrenťjevič Janin, Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře, in: Východočeské listy historické 25, 2008, pp. 209-212 (ISBN 978-80-7405-034-3).

2) Jean-Benoît Nadeau – Julie Barlow, The Story of French. The Language that Travelled the World. Knopf Canada – New York, St. martin’s Press et Robson Anova in the UK, 2nd ed. 2008, 484 pp. (ISBN 9780312341848), in: Listy filologické 134, 2011, č. 1-2, pp. 199-202.
3) Anthony Grafton, Worlds Made by Words: Scholarship and Community in the Modern West. Cambridge (Mass.), Harvard University Press 2009, in: Listy filologické 135, 2012, č.1-2, pp. 211-214.
4) Jiří M. Havlík, Jmenování provinciála v české jezuitské provincii v roce 1689 [La nomina del padre provinciale nella provincia gesuitica di Boemia nel 1689], pp. 59-69 a Petra Oulíková, Reflexe úcty Jména Ježíšova v umění jezuitského řádu [I reflessi della venerazione del Nome di Gesu nell'arte dell'Ordine gesuita], in: Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 2010, tom. I., fasc. 1, pp. 99-105, in:  Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 8, 2012, pp. 152-153 (Italian translation).
5) Karl-Heinz Götter, Alles außer Hochdeutsch. Ein Streifzug durch unsere Dialekte. Berlin: Ullstein 2011 (ISBN 978-3-550-08877-3), 384 pp., in: Listy filologické 136, 2013, No. 3-4, pp. 544-546.
6) Jeroným Růžička, Dějepis kláštera břevnovského a broumovského, vyd. Ondřej Koupil, komentář a rejstříky Josef Šrámek a Ondřej Koupil, úvodní texty Ondřej Koupil, Dušan Foltýn, Josef Šrámek a Martin Mádl, Praha, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 2013, LVI pp. + 182 pp. ISBN 978-80-86882-19-2, in: Český časopis historický 112, 2014, No. 2, pp. 320-321.
7) Pavel Šopák a kol., Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava: Slezské zemské muzeum 2013, 559 pp., ISBN 978-80-87789-13-1, in: Slezský sborník (Acta Silesiaca) 112, 2014, No. 2, pp. 295-296.
8) Paul Shore, Narratives of Adversity: Jesuits in the Eastern Peripheries of the Habsburg Realms (1640-1773), Budapest-New York: Central European University Press 2012, 384pp., ISBN 978-615-5053-47-4, in: Český časopis historický 112, 2014, No. 4, pp. 767-770.
9) Gabriel Hunčaga OP, Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku (= Studia Christiana 7), Kraków-Bratislava: Towarzystwo Slowákow w Polsce - Chronos 2013, 460 pp., ISBN 978-80-89027-37-8 (Chronos), ISBN 978-83-7490-581-7 (TSP), in: Český časopis historický 113, 2015, No. 1, pp. 172-174.
10) Elias H. Füllenbach OP – Gianfranco Miletto (Hrsg.), Dominikaner und Juden. Personen, Konflikte und Perspektiven vom 13. bis zum 20. Jahrhundert / Dominicans and Jews. Personalities, Conflicts, and Perspectives from the 13th to the 20th Century, Berlin-München-Boston: De Gruyter 2015, 584pp, ISBN 978-3-05-004515-3, in: Český časopis historický 113, 2015, No. 2, pp. 521-523.
11) Václav Štěpán, Dějiny dominikánského kláštera a kostela svatého Václava v Opavě, Opava 2014, 335 pp., ISBN 978-80-905396-5-5, in: Slezský sborník (Acta Silesiaca) 113, 2015, No. 1, pp. 151-153.
12) Kult svatých Cyrila a Metoděje na Moravě (raného) novověku v recentní literatuře, in: Konšťantinove listy/ Constantine's Letters 9, 2016, No. 1, pp. 235-236.
13) Damian Valdez, German Philhellenism. The Pathos of the Historical Imagination from Winckelmann to Goethe, New York: Palgrave Macmillan 2014, 265 pp, ISBN 978-1-137-29314-5, in: Český časopis historický 114, 2016, No. 3, pp. 786-788.
14) Cornelia Faustmann - Gottfried Glaßner - Thomas Wallnig (eds.), Melk in der barocken Gelehrtenrepublik. Die Brüder Bernard und Hieronymus Pez, ihre Forschungen und Netzwerke (= Thesaurus Mellicensis 2), Melk: Stift Melk 2014, 239 pp., ISBN 978-3-9502328-8-2., in: Konšťantinove listy/ Constantine's Letters 115, 2017, No. 1, pp. 265-267.
15) Ulrich L. Lehner, The Catholic Enlightenment: The Forgotten History of a Global Movement, Oxford, Oxford University Press 2016, 272 pp., ISBN 978-0-19023291-7, in: Český časopis historický 116, 2018, No. 1,  pp. 229-233.
16) Ivo Cerman (ed.), Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti, Praha: NLN 2016, 831 pp., ISBN 978-80-7422-483-6, in: Český časopis historický 116, 2018, No. 2, pp. 569-571. 
17)  Viliam Štefan Dóci OP, Die Seelsorgliche Tätigkeit der Kaschauer Predigerbrüder. Ein Dominikanerkonvent im Ambiente von Pfarrei, Stadt und Staat im 18. Jahrhundert (= Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens, Neue Folge, Bd. 23), Berlin-Boston: De Gruyter 2018, 327 pp., ISBN 978-3-11-053884-7, in: Konšťantinove listy/ Constantine's Letters 11, 2018, No. 2, pp. 199-201.


 


Comments